САРАДЊА ДВАЈУ УДРУЖЕЊА НА ЗАШТИТИ ПОТРОШАЧА И КОРИСНИКА ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА

08.02.2013. 

InformacijeРазменом података, истраживањем тржишта, аналитичком обрадом, заједничким програмима и пројектима у Србији покренута је сарадња и закључен је Уговор о професионалној  и пословно-техничкој сарадњи између Удружења судских вештака д.о.о. Београд (УСВБ)  и Удружења за заштиту потрошача и корисника финансијских услуга (ИУСТА) Београд.

Уговорне стране су сагласне да сарадњу развијају на равноправним основама,уз максималну заштиту пословних,професионалних,моралних и материјалних интереса друге уговорне стране.

Такође уговорне стране су сагласне да сарађују и заједнички обављају послове на заштити потрошача и корисника финансијских услуга и то:

Велики проблем представља нелојална конкуренција,због повреде права интелектуалне својине,патента,робне марке итд. Један од ефикасних начина да се овакви проблеми по хитном поступку решавају јесу Републички надлежни органи који још увек по закону споро и неефикасно реагују, тако да су казне минималне за прекршиоце који робу рекламирају, производе и стављају у промет, чиме су потрошачи у доброј мери закинути за порекло робе и квалитет.

 

 

 

Удружење Судских Вештака ДОО БеоградCopyright © 2022 www.sudski-vestaci.org.rs