KodeksЕтички кодекс
судских вештака

На основу члана 111. Статута Удружења судских вештака д.о.о. Београда, Скупштина Удружења судских вештака Београда на седници одржаној 30.09. 2010. године, донела је:

ЕТИЧКИ КОДЕКС ЧЛАНОВА УДРУЖЕЊА СУДСКИХ ВЕШТАКА ДОО БЕОГРАД, Тадеуша Кошћушка 38.

 

 

 

I  ОПШТА НАЧЕЛА
Члан 1.

Овим кодексом судски вештаци су обавезни поштовати одредбе кодекса етике који одређује однос вештака према раду на вештачењу, према суду, органу пред којим се води поступак, односно другом наручиоцу вештачења (у даљем тексту: наручиоцу), странком, другим судским вештацима и друштвеној заједници.

Члан 2.

Вештак је стручњак који располаже потребним знањем и искуством у одређеној области и тиме се руководи у свом раду и владању. Вештак је лице које не суди и не пресуђује, нити је у стању да решава правна питања, за која није ни квалификован. Судски вештак као пјединац и судски вештаци који су организовани код привредних субјеката, установа или органа, као и чланови Удружења судских вештака д.о.о. Београд не дају стручно мишљење у име своје организације или привредног субјекта већ искључиво у своје властито име. Судски вештак не може бити одговоран за дато мишљење чак и уколико се његов налаз побије од стране другог вештака или комисије вештака у супервештачењу, вештак може бити одговоран уколико се не утврди да је до тог налаза дошло намерно или крајњом непажњом. Евиденцију о судским вештацима или правним лицима за обављање послова вештачења води Министарство правде Републике Србије.

II ОДНОС ПРЕМА РАДУ НА ВЕШТАЧЕЊУ
Члан 3.

Дужност вештака је да се у обављању свог задатка обавезно придржава прописа о вештачењу, да савесно испуњава све дужности које произилазе из његовог позива, да чува углед судских вештака и својим радом и понашањем оправдава поверење правосудних и других органа и странака.

Дужност вештака је да одмах по пријему наредбе којом се одређује за вештачење приступи активном раду и отклони евентуалне нејасноће и непрецизности у наредби како би успешно обавио вештачење.

Члан 4.

Вештак у свом раду на вештачењу мора примењивати научна достигнућа, правила струке и вештине објективног, независног и стручног утврђивања чињеница, критички и са једнаком пажњом разматрати захтев свих субјеката, те непристрасно дати свој Налаз и мишљење.

Члан 5.

Ако вештак не може извршити постављени задатак вештачења, дужан је да одмах о томе извести наручиоца вештачења.

Члан 6.

Налаз вештака мора да буде резултат стручног и објективног опажања о предмету вештачења, а мишљење производ добијених резултата на основу непосредног опажања.
Вештак нема право да се изјашњава о правним питањима, већ само о оним стручним питањима која се налазе у сфери његовог стручног знања.

Члан 7.

Вештак мора стално проширивати и обнављати своје стручно знање, стално пратити развој своје струке, примењивати постојеће стандарде за вештачење, и у том смислу, у оквирима припадајуће групе и секције Удружења, проверавати своје ставове и мишљења, те тражити консултације са осталим члановима исте струке и специјалности у сложенијим питањима и задацима, посебно када се ради о предметима по којима је обављено једно или више вештачења.

III ЧУВАЊЕ ТАЈНЕ
Члан 8.

Дужност чувања тајне обавезује вештака да не даје обавештења о оном што је сазнао приликом вештачења, из списа на расправи или на други начин, никоме, осим наручиоцу вештачења.

IV ОДНОС ПРЕМА СУДУ
Члан 9.

Вештак је дужан да се у траженом року одазове позиву суда и да свој Налаз и мишљење. У случају када постоје прописани разлози за изузеће вештака, вештак је дужан да на то упозори суд.

Члан 10.

Вештак је дужан да упозори суд да је већ раније обавио вештачење или било коју радњу изван поступка, на захтев једне од странака, ако му је у том предмету поверено вештачење.

Члан 11.

Ако поверено вештачење из било ког разлога не може да одржи, вештак је дужан да извести суд о року у којем може обавити вештачење.

Члан 12.

Вештак је дужан да упозори суд на нове чињенице или евентуалне пропусте у вези извршеног властитог вештачења.

Члан 13.

Налаз и мишљење вештака се достављају у писменој форми у одређеном броју примерака, што представља доказ на основу кога суд, имајући у виду и друге доказе, утврђује да ли неке битне чињенице постоје или не.
Налаз и мишљење вештака морају бити јасни, аргументовани, сажети и само о стручним питањима.

Члан 14.

Вештак је дужан да се одазове позиву за расправу ради усменог образложења свог Налаза и мишљења, а уколико је у томе спречен, мора о томе известити суд без одлагања, односно на време.

Члан 15.

Вештак је дужан да изврши обрачун награде и накнаде трошкова вештачења писмено, у форми коју прописује Удружење и у складу са ценовником који доноси Управни одбор Удружења.

V ОДНОС ПРЕМА СТРАНКАМА
Члан 16.

Вештак има часну дужност да све своје стручне, интелектуалне и физичке способности посвети извршавању задатка вештачења, без обзира на расну, националну, верску или политичку припадност и друштвени или економски положај странке.

Члан 17.

Вештак треба да избегава контакт са странкама, осим оних који се односе на наручено вештачење, и то ради утврђивања чињеница потребних за вештачење.

VI ОДНОС ПРЕМА ДРУГИМ ВЕШТАЦИМА
Члан 18.

Вештак је дужан да се према другим вештацима односи професионално, другарски и колегијално и да у свему поступа на начин којим ће чувати углед судских вештака. Међутим, такав однос не сме утицати на објективност и савесност у давању Налаза и мишљења.

Члан 19.

Вештаци међусобно сарађују, размењују стручна сазнања, набављају стручну литературу, учествују на стручним скуповима, саветовањима, семинарима и сл., у циљу стварања стандарда за вештаке и специјализације у раду.
Нарочито је важно да помажу млађе колеге саветима, упућивањем на стручну литературу и изворе поузданих података потребних за вештачење.

Члан 20.

По предмету у којем је већ обављено вештачење, потребно је да други вештак темељно испита резултате рада претходног вештака и преиспита своје налазе у односу на рад претходног вештака, па тек потом да даје свој Налаз и мишљење.

Члан 21.

Овај етички кодекс вештака – чланова Удружења судских вештака д.о.о. Београд – ступа на снагу даном доношења на Скупштини Удружења.

 

Београд, 30.09.2010.

Председник скупштине
Милан Зјајић, дпл.ек.

Удружење Судских Вештака ДОО БеоградCopyright © 2023 www.sudski-vestaci.org.rs