КОНФОРМНИ МЕТОД + ПРОСТ МЕТОД ЗАТЕЗНА КАМАТА ПРЕМАШУЈЕ НЕКОЛИКО ПУТА ГЛАВНИЦУ

Informacije08. фебруар .2013. Београд

Потраживања и обавезе дужника по систему обрачуна по конформној методи је упропастило дужнике и сами дужници нису у могућности да је схвате.Обрачун Затезне Камате конформном методом није у сагласности са Уставом Републике Србије.

Највећа захвалност припада aдвокату из Ваљева др.Петру Милутиновићу,који је протеклих година указао Уставном Суду у Београду на Уставне одредбе и неправилности и крешење законских прописа у Републици Србији у вези обрачуна затезне камате применом конформног метода обрачуна.

На основу одредбе члана 168.став 3.Устава, одредба члана 3.став 1.Закона о висини стопе затезне камате наведеног у тачки 1.изреке у делу који гласи:“применом конформне методе“ престаје да важи даном објављивања Одлуке Уставног Суда у „Сл.гласнику Републике Србије“. Одлука је објављена у „Сл.гласнику РС бр.73/2012. Од 27. Јула 2012.г.
а донета Одлука Уставног Суда је коначна,извршна, и општеобавезујућа.

У јавности се води дебата већ неколико месеци како и на који начин се обрачунава и примењује Затезна камата која се различито схвата, а наше није да се боримо питањем заштите интереса ове или оне стране,већ да на професионално коректан и законит начин обезбедимо да се ова проблематика стручној јавности презентира и да се пружи ваљана основа за уједначено вештачење у судским споровима у којима се обрачунава затезна камата, каже Академик Миладин Кнежевић, директор Удружења судских вештака у Београду.
На одржаној седници Грађанског одељења 20.новембра 2012.године усвојен је ПРАВНИ СТАВ-Врховног Касационог Суда Београд, од 22.11.2012.године који гласи:
„Затезна камата на износ дуга ,за период доцње до 03.мартаа 2001.године,обрачунава се применом конформне методе,а почев од 03.марта 2001.године,затезна камата обрачунава се методом простог интересног рачуна,судија Стојан Јокић“

 

ПРИМЕР – Обрачуна затезне камате

Обавеза динарска од 23.532,50 динара на дан 03.04.1997.године обрачуната затезна камата конформном методом од 03.04.1997.године до 02.03.2001.године износи укупно дуг са каматом 298.837,92 динара,а доспела камата за плаћање износи 266.305,42 динара,затим обрачуната затезна камата простим методом од 03.03.2001.године закључно са 29.03.2010.,
укупан дуг са каматом износи 804.704,41 динара,а доспела камата
за плаћање износи 505.866,49 динара.

Из наведеног примера можемо закључити,новчана обавеза дужника за период од 03.04.1997.године до 29.03.2010.године по систему обрачуна затезне камате,конформни метод + прост метод,доспела камата за плаћање износи 505.866,49 динара, затезна камата премашује неколико пута главницу тј. обавезу од 32.532,50 динара.
Овај пример обрачуна затезне камате по налогу Привредног суда у Београду за вештачење у парничном предмету за УСВБ 27.12.2012.године урадио је судски вештак за економско-финансијску област и индустријску својину Миладин Кнежевић из Београда.

 

 

 

Удружење Судских Вештака ДОО БеоградCopyright © 2023 www.sudski-vestaci.org.rs