На основу члана 16. статута УСВБ на IX редовној седници скупштине 24.12.2011. усвојен је и донет:

Правилник

О КРИТЕРИЈУМИМА И ПОСТУПКУ ЗА ПРИЈЕМ ПРАВНИХ ЛИЦА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ВЕШТАЧЕЊА И СУДСКИХ ВЕШТАКА У ЧЛАНСТВО УСВБ

Члан 1.

Овим правилником утврђују се критеријуми и поступак о пријему судских вештака у чланство УСВБ.

Члан 2.

Пуноправни члан судски вештак УСВБ може бити именовани и регистровани судски вештак који је уписан код Министарства правде Републике Србије, који је 5 (пет) пута био ангажован за судског вештака или има одговарајућу препоруку правосудних органа или научних и стручних установа и организација за обављање послова вештачења у одређеној области.

Чланство у Удружењу може стећи правно лице и инострано физичко лице које обавља послове вештачења уз сходну примену законских прописа у земљи чији је држављанин.

Списак бодова кандидата* за пуноправног и придруженог судског вештака УСВБ.

1. Пет (5) урађених извештаја о вештачењу или о процени 20
2. Академско звање 15
  Научно звање 10
  Почасно звање Заслужни судски вештак 10
3. Један (1) објављени научно-стручни рад 5
  Један (1) сертификат 5
  Чланство у струковним и научним организацијама 5
  Препорука суда или других струковних и научних организација 5
4. Награде и признања 10
  Одликовања 15
5. *Кандидат судски вештак мора имати најмање 25 бодова 100

Члан 3.

Инострани члан је придружени члан Удружења и има право гласа, може да одлучује може да бира и може бити биран, у тела УСВБ и стиче сва права и обавезе и одговорности члана Удружења.

Члан 4.

О чланству УСВБ води се посебна евиденција.

Учлањивање судских вештака је на добровољној бази и није обавезујуће. Физичко лице или правно лице које обавља послове вештачења које жели да постане пуноправни или придружени члан Удружења дужно је да испуни приступницу за пријем у чланство, достави биографију, референце, награде и признања, одликовања, фотокопију решења о именовању судског вештака и две фотографије за лична документа.

Члан 5.

За сваку одлуку Управног одбора потребна је већина гласова. Одлуку о пријему у чланство Удружења доноси на својој седници Управни одбор. Сваком члану издаје се чланска карта, коју потписује директор Удружења.

Члан 6.

Пријем у чланство Удружења рачуна се од дана доношења одлуке Управног одбора о пријему у чланство и од тог дана кандидат постаје пуноправан или придружени члан и стиче сва права на основу важећег Закона о судским вештацима у Републици Србији, Статута УСВБ, Етичког кодекса чланова Удружења судских вештака д.о.о. Београд, Мутапова 12 и овог Правилника.

Члан 7.

Удружење судских вештака за пуноправног и придруженог члана УСВБ издаје чланску карту са жигом Удружења, за коју се плаћа чланарина на годишњем нивоу у износу којег утврди Управни одбор. Изглед чланске карте, облик и садржину текста и графички дизајн урадиће ангажовано стручно лице које одреди директор Удружења.

Члан 8.

Удружење судских вештака за пуноправног члана УСВБ издаје и показну значку са жигом Удружења која носи идентификацијони број. Показну значку судског вештака члана УСВБ, кандидат-члан плаћа у поседу, једном годишње по цени којој утврди Управни одбор. Показну значку члан УСВБ је дужан да Удружењу лично донесе на увид у децембру месецу текуће године ради уписа у евиденцију, за показну значку. Ако члан УСВБ са показном значком одустане да буде члан дужан је да преда односно да врати показну значку Удружењу. Показна значка УСВБ није трајно власништво члана Удружења.

Члан 9.

Уколико носилац показне значке УСВБ изгуби показну значку, Удружење ће прогласити јавно да је значка неважећа. Облик и форму показне значке и дизајн урадиће стручно лице које одреди директор Удружења.

Члан 10.

Неплаћањем чланарине дуже, у року од једне године, чланство код Удружења престаје да важи и брише се из евиденције о чланству судског вештака код УСВБ. Судски вештак који је искључен или самоиницијативно престане да буде члан УСВБ не може да по други пут обнови чланство. Из оправданих разлога чланство може да се замрзне на одређено време до 4 (четири) године, и не плаћа се чланарина за тај период и члан је дужан да врати показну значку Удружењу.

Члан 11.

Против одлуке о пријему којом је одбијен у чланство Удружења, незадовољни кандидат за пријем у чланство има право жалбе у року од 15 (петнаест) дана од дана одбијања пријема у чланство. О жалби против одлуке о пријему у чланство Удружења одлучује Управни одбор, који жалбу прослеђује на првој седници у другом степену Скупштине Удружења на разматрање и одлучивање. Одлука Скупштине је коначна и извршна.

Члан 12.

Овај правилник ступа на снагу даном доношења. Овај правилник се објављује на Web sajtu УСВБ.

 

У Београду, 24.12.2011.

Директор Академик Миладин Кнежевић

 

Удружење Судских Вештака ДОО БеоградCopyright © 2023 www.sudski-vestaci.org.rs