Правилник

О критеријумима и поступку за доделу признања, награда и доделу Почасног звања ЗАСЛУЖНИ ВЕШТАК

Члан 1.

Овим правилником утврђују се критеријуми и поступак за доделу, признања, награда и доделу звања ЗАСЛУЖНИ ВЕШТАК у Републици Србији.

Члан 2.

Награде и признања додељују се регистрованим судским вештацима код Министарства Републике Србије, за постигнуте резултате, вештачења и дела у струци у земљи и свету.

Члан 3.

Награде се могу доделити као плакета УСВБ, као и награда у динарском износу, награда у девизном износу, физичком лицу члану УСВБ.

Члан 4.

Избор награда и признања са жигом УСВБ су:
Златна, сребрна, бронзана плакета, чији облик и садржину текста и графички дизајн утврдиће ангажовано стручно лице које одреди директор УСВБ ДОО, Београд, Мутапова12.

Члан 5.

Награда највишег степена УСВБ-а је награда ЗЛАТНА ПЛАКЕТА која се додељује једном у току године, једном кандидату.

Члан 6.

Остале награде, признања, захвалнице, донације чине наградни фонд УСВБ-а које потписује директор УСВБ и члан Управног одбора или председник комисије.

Члан 7.

За додељене награде и признања доноси одлику Управни одбор УСВБ, који ће евидентирати у деловоднику додељене награде и признања за кандидата.

Члан 8.

Додељене награде и признања потписује директор УСВБ и председник скупштине или председник комисије.

Члан 9.

Звање ЗАЛУЖНИ ВЕШТАК, додељује се вештаку који је у току каријере:
- постигао више од 100 вештачења код судова у земљи или 100 процена вредности капитала и имовине;
- постигао врхунске резултате који су признати код судова у земљи и свету;
- да помаже и развија и сарађује са члановима УСВБ;
- да је члан струковних организација и институција.

Члан 10.

За доделу звања: ЗАСЛУЖНИ ВЕШТАК у Србији, а на основу показатеља и приложених списа, исправа и релевантних доказа. Управни одбор УСВБ ће одлучити, проценити и донети одлуку за предложеног кандидата да ли испуњава услов из члана 9.
Почасно звање додељује се кандидату у земљи и у свету само једном.

Члан 11.

Предлог кандидата за доделу почасног звања ЗАСЛУЖНИ ВЕШТАК, у Србији управни одбор УСВБ донеће одлуку гласањем, већином од укупног броја чланова.
Предлог из става 1. Овог члана мора да садржи детаљно образложење са биографским и другим подацима из којих се може видети и оценити резултати и доприноси предложеног кандидата.
Захтев за покретање поступка за доделу звања ЗАСЛУЖНИ ВЕШТАК, подносе, судови, институти, факултети, универзитети, правосудни органи, научне и стручне организације, привредни субјекти и струковне организације и судски вештаци чланови УСВБ.
Додељено почасно звање кандидата УСВБ ће евидентирати ПОВЕЉУ у деловодник ЗАСЛУЖНИХ ВЕШТАКА у Републици Србији и објавиће на Web sajtu УСВБ.

Члан 12.

Кандидат коме је додељено заслужно Почасно звање ЗАСЛУЖНИ ВЕШТАК издаје се Повеља на српском и енглеском језику, чији облик и садржину текста и дизајн утврђује ангажовано стручно лице које одреди директор УСВБ.
Повељу потписује директор УСВБ и председник савета, комисије УСВБ или председник Скупштине.
Такође, уз повељу додељује се и нацинално обележје ЛЕНТА кандидату са исписаним текстом на ћирилици ЗАСЛУЖНИ ВЕШТАК.

Члан 13.

Овај правилник ступа на снагу доношења.
Овај правилник се објављује на Web sajtu УСВБ ДОО, Мутапова 12.

У Београду 30.09.2010.
Председник Скупштине
Милан Зјајић, дипл.ек.

Удружење Судских Вештака ДОО БеоградCopyright © 2022 www.sudski-vestaci.org.rs